Tuesday, June 17, 2008

Bughaw

CERULEAN

Una, ang langit. Sayong kabuntagon. Naglakat na sa tunga sa tuig ang hulaw apan sa makausa pa tibuok ang langit, bughawng habol nga gihapyod-hapyod sa hupas nga huyuhoy. Bisag ingon lag subang sa kuko sa kumingking way panganod nga mihagwa niini, way kusi sa duldol nga milugwa sa busbos nga bulan. Morag makab-ot, dali masamad: timgas ug hagkot sa tuktok, kini inanayng nagkapuhaw padulhog sa kapunawpunawan. Atop sa tawhanong pangandoy, backdrop sa sarsuwela ug moro-moro, salamin sa nangalambod nga linambay sa kinabuhi.

COBALT

Ikaduha, ang kasag. Nahilaman sa kubalong tudlo ni Nanay, diyotayng parokyano nga nahiluna sa gingi sa lag-it nga bato. Iya kining giwarawara kanako human hugasi, human iwisiwisi sa bahabaha. Ang bukobuko lugom bughaw, ang tiyan tin-aw. Aserong asul, o kaha tipak sa lapiz lazuli nga nahipadpad sa katunggan. Samtang kini patakilid nga mikatkat sa buhoy, nahiugbok ako sa pagdayeg sa iyang kasagnong kahingpit, duwaang buldoser, makumkom nga tangkidigira. Nagsinaw daw gidihog sa luha, bugnaw tan-awon, dili dutlag bala.

ULTRAMARINE

Ikatulo, ang bun-og sa braso ni Nanay. Kolor anyil, usa ka hakgom nga lawod. Sikbit sa siko, pat-ak-pat-ak, may dapit nga milubad na, lagom amgid sa agi sa 6B nga lapis. Frottage, decalcomania. May ribiteng daw panit sa hinog, o tagak nga dahon sa madridikakaw. Pagkamatikod ni Nanay nga nagtutok ako sa iyang estampita sa semana kalit niya kining gitapin-ag lapokong palad. Sa hinanali kong paglingiw giharang ako sa bangis nga adlaw. Dihadiha, Amahan Namo anaa Ka sa mga langit, nangapungil ang luno nga kuyamoy sa akong salabotan.Wednesday, June 4, 2008

Nostalgia of the InfiniteAng bronseng bagtingan kalima manawag matag adlaw
Alang sa tulumanon sa mga linuwas.
Ug kanunay ang bagting sa alas tres maoy labing hait sa katin-aw,
Maoy masuk-anon, maoy tugob sa panghimaraot sa masupilon.

Ang batang hiatlang nanirador halayo sa ampoanan,
Sa akto sa pagdumili sa pihing bato nga ipunting sa duldol,
Busdik ug nagtawiltawil, miyanghag sa naglagiting adlaw
Ug sa iyang pagngislit gihakop sa tumang kahadlok:

Kahadlok sa gidak-on sa iyang pag-inusara,
Sa gidak-on sa kamingaw sa kahangtoran,
Sa gidak-on sa kamingaw sa pag-inusara
Sa kahangtoran sa kalayong gitagana kaniya nga makasasala.