Monday, April 2, 2012

Trilce XXIV
Pidpid sa daplin sa namulak nga lubnganan
duha ka maria milabay, nanaghilak,
hilak nga tugob sa kasakit.

Ang inawtang sarimanok sa panumdoman
mipatuybo sa iyang lawi
nga atol sa dominggo de ramos gigamit
sa nagdumiling kamot ni Pedro pagkulit
og mga lanog sa seremonyas sa patay ug kabatoan.

Gikan sa daplin sa natugawng lubnganan
duha ka maria mibiya nga nanag-awit.

Lunes.