Thursday, September 18, 2008

Marinero
as small as a world and as large as alone

e. e cummings


Anhi maila ang tinuod nga pumapanaw:
Dili igsapayan nga ang barko naputos sa taya ug anoos,
Gani may lakra pang pahiyom ang nanliking mga ngabil
Nga nagyamyam sa hataas nga listahan sa mga dunggoanan.
Dinhi sa pantalan sila mobutho, tagsa-tagsa,
Ug sa daklit mahitutok kanato nga namasol
O naglangoy-langoy sa gahob nga ganghaan
Sa way pag-abot nga kahamtong ug katingala,
Ug sa gihapon ang kalibotan way pag-usab.
Ikaw nga nagpas-an sa imong abaga sama sa yugo,
Ikaw kansang mga kunot migaid sa imong mga mata
Sa pukot sa kahidlaw, hikit-an ko na ikaw, mipauli
Human sa kawhaan ka tuig, nagtakobang makililimos,
Ang imong panit napaig sa parat nga halok sa dagat.