Thursday, March 12, 2009

Pinadayaga batallas de amor campo de pluma

LUIS DE GĂ“NGORA Y ARGOTE

I have spread my dreams under my feet;
Tread softly because you tread on my dreams.


WILLIAM BUTLER YEATS


ANG DAMGO

Usa ka langgam giihaw ibabaw sa panas.
Puting mga balahibo nagpasad. Nagkadugo.
Way kasikas nga mabati. Talisalop ang adlaw.


MGA PANGUTANA UG MGA TUBAG

Kinsa? Wala-hiilhing mga tawo, ug usa ka langgam.
Unsa? Pagpatay.
Giunsa? Giabis ang tutonlan.
Diin? Sa panas.
Kanus-a? Usa ka hapon.
Ngano? Wala na higugmaa.


ANG BALAK

Nagpili kog dagang
Gikan sa mga balhibong nagpasad
Sa tiilan sa panas
Diin usa ka hapon niana
Ilang giluba ang langgam
Nga wala na higugmaa.
[detalye gikan sa kwadro ni Jan Baptist Weenix]